Yrityksen hallitus - Yrityksen piiloresurssi

Pkt-yrityksen hallitus on usein hyödyntämätön piiloresurssi. Ulkopuolinen hallituksen jäsen voi tuoda arvokasta tietoa ja kokemusta taloon. Toimitusjohtaja tarvitsee myös jonkun jonka kanssa voi pohdiskella arkoja tai isompiakin asioita.

Hallituksen tehtävät ja vastuut määritellään Osakeyhtiö-laissa; hallitus huolehtii mm. yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä, ja siitä että kirjanpito ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Hallituksella on siis lain mukaan sekä päätöksenteko- että valvontavastuu. Hallitus ja sen jäsenet voidaan siis asettaa syytteeseen. Yhdysvalloissa tällainen on jo yleistä. Meillä Suomessa vastaavat tapaukset ovat vielä harvinaisia.

Käytännössä hallituksen päätösvastuu on kollektiivinen ja koskee kaikkia jäseniä, lukuun ottamatta niitä, jotka ovat merkityttäneet eriävän mielipiteen ko asiasta pöytäkirjaan.

Valvontavastuu on yksilöllinen ja riippumaton siitä, miten muut jäsenet ovat toimineet. Valvontavastuuseen kuuluu huolehtiminen siitä, että yhtiöllä on pystyvä ja tarmokas johto, toiminnan tarpeita vastaava organisaatio, johtamisen tarpeita vastaava operatiivinen ohjausjärjestelmä, pätevä ja oikea miehitys, sekä ajan tasalla olevat selkeät strategiset tavoitteet ja toimintastrategiat.

Hallituksen tehtävät käytännössä

Hallituksen varsinaisena tehtävänä on vastata yhtiön liiketoiminnan kannattavuuden säilymisestä hyvänä. Tehtävän onnistunut hoitaminen edellyttää selkeätä tehtävän- ja vastuunjakoa hallituksen ja toimitusjohtajan kesken.

Yleisin tapa esittää hallituksen ja toimitusjohtajan välistä vastuun- ja työnjakoa lienee tiivistettynä seuraava:

  • hallitus vastaa ja päättää kaikista sellaisista asioista, mitkä merkitsevät huomattavaa muutosta yhtiön toiminnan suuntauksessa tai volyymissä.
  • toimitusjohtaja hoitaa itsenäisesti, mutta hallituksen seurannassa, yhtiön operatiivisen ja juoksevan toiminnan johtamisen.

Hallituksen tulee työssään jatkuvasti painottaa strategisen ajattelun merkitystä. Lähes kaikki päätöksethän vaikuttavat tulevaisuuteen, eli ovat strategisia. Ja mitä suuremmaksi yritys kasvaa, sitä enemmän hallituksen on pakko keskittää huomionsa strategisten linjojen vetämiseen ja paneutumiseen suuriin hankkeisiin.

Hallituksen tehtävät on

  • pitkällä tähtäimellä huolehtiminen siitä, että yhtiön taloudellinen tulos nostetaan tavoitteena olevalle tasolle ja pidetään siellä
  • keskipitkällä tähtäyksellä huolehtiminen siitä, että yhtiö pysyy tavoitteisiin johtavalla tiellä, ja
  • lyhyellä tähtäyksellä huolehtiminen siitä, ettei katastrofitilannetta pääse syntymään.

Voidaan sanoa että hallituksen strateginen vastuu painottuu tasepuolelle, toimitusjohtajan tulospuolelle.

Hallituksen jäsenet

Hallituksen jäseneltä tulee vaatia tehtävän hoitamiseen tarvittavaa kykyä, kokemusta, tietoja, innostusta ja vastuuntuntoa sekä aikaa.

Jäsenen kokemuspohjan tärkeimpiä osatekijöitä ovat markkinoinnin tuntemus, johtamiskokemus tulosvastuullisesta tehtävästä, laskennan ymmärtäminen, kyky nähdä ja hyväksyä tosiasiat, eli valmius tarvittaessa tarkistaa mielipiteitään, sekä lopuksi hyvin tärkeänä seikkana positiivinen mielenlaatu.

Eräs tärkeä kyky on nähdä oleellinen ja näin osata tehdä oikeita kysymyksiä. Useimmiten hallituksen uusi jäsen ainoastaan tällä tavalla voi riittävän nopeasti päästä perille yhtiön asemasta ja todellisista mahdollisuuksista.

Kiinnostus tehtävään ja vastuuntunto, eli tässä samaistuminen yhtiöön, ovat ominaisuuksia, joita ilman ei muuten pystyvästä henkilöstä voi tulla täysipainoista hallituksen jäsentä.

Mutta aikaa tarvitaan myöskin. Jollei tätä löydy, käy kuin surullisen kuuluisassa Fermentan tapauksessa Ruotsissa. Siellä oli hallitukseen haalittu joukko Ruotsin talouselämän ehdottomia huippuja Gyllenhammarista alkaen. Heillä ei kuitenkaan kenelläkään ollut aikaa paneutua asioihin jokaisen luottaessa siihen, että kyllä muut ovat seuranneet. Tuloksen tiedämme, Ruotsin liikemaailman suurin nykyajan skandaali.

Kokemusta pkt-yrityksille

Hallitukset voivat olla joko sisäisiä tai ulkoisia, eli kokoonpantu yrityksen johdosta, tai jäsenistä jotka eivät ole yrityksen palkkalistalla. Edellisissä jäsenet tuntevat asiat, mutta eivät voi ulkopuolisten tavoin arvostella operatiivisen johdon toimia, jälkimmäisessä

tapauksessa työpaikkasokeus tai johdon läsnäolo eivät ole pulmia, mutta sen sijaan arkisiin asioihin paneutuminen vaatii huomattavaa työpanosta.

Kumpikin järjestelmä toimii sille sopivissa oloissa, mutta kovassa kilpailussa lienee kuitenkin ulkopuolisista jäsenistä koostunut hallitus turvallisempi vaihtoehto.

Yhtiön omistussuhteet ja kilpailutilanne vaikuttavat myös ratkaisevasti hallituksen kokoonpanoon, samoin jos kyseessä olisi emo tai tytäryhtiö.

Pkt-yritys on useimmiten suhteellisen nuori ja kasvava perheyritys. Osataan omat tuotteet ja palvelut, mutta kokemusta puuttuu usein yrityksen hallintajärjestelmien rakentamisessa, vientimarkkinoinnista, rahoitusmahdollisuuksista ja kontaktit ulkomaailmaan voivat olla hyvinkin suppeat.

Moni omistajatoimitusjohtaja arvostaa sitä, että on olemassa kokenut henkilö jonka kanssa hän pystyy avoimesti pohtimaan asioita.

Pätevä ulkopuolinen hallituksen jäsen luo myös uskottavuutta yrityksen rahoittajiin ja muihin sidosryhmiin.


Pätevä ja toimiva hallitus on liian usein käyttämätön voimavara pkt-yritykselle!